រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

The Green Farmers Siem Reap

ល្មមសម្ងួត

ល្មមសម្ងួត

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $4.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $4.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Benefits:

  • Boost activity of the immune system
  • Help reduce anxiety and depression
  • Remove minor health problems like muscle weakness, numbness, fatigue
  • Helps lower the levels of bad cholesterol (LDL) from the body
  • Manage blood pressure 
  • Improve digestion 
  • No preservatives

Usage: 

Place a tea bag in your favorite cup or mug, bring 250ml of boiling water is at 90 to 95 degrees Celsius and pour over your tea bag for 3 to 5 mins, remove the tea bag, relax and enjoy! Roselle tea can be consumed at any time of day. 

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ