រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

CAMB-AHA

ម្សៅខ្ញី

ម្សៅខ្ញី

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $3.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $3.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Benefits:

  • Clean skin, smooth & radiant
  • Reduces dark spots on the skin
  • Reduce Weight, Reduce fat
  • Relieves toothache 
  • Reduce diseases related to bleeding from the mouth and nose
  • Reduce dermatosis 
  • Reduce asthma and bloating 

 

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ