រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

Sela Pepper Co., LTD

ម្រេចខ្មៅម៉ត់គ្រើម

ម្រេចខ្មៅម៉ត់គ្រើម

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $3.38 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $3.38 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង
នៅក្នុង Sela Pepper យើងទទួលខុសត្រូវលើការផលិតចាប់ពីការធ្វើកសិកម្មរហូតដល់ការផ្ទុកផលិតផលចុងក្រោយ។ ការធ្វើដូច្នេះយើងអាចត្រួតពិនិត្យ និងធានាបានថាគ្រប់ជំហានទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងធានាជូនអ្នកនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងសុវត្ថិភាព។
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ