រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

CAMB-AHA

ម្សៅរំដេងសុទ្ធសុខភាព

ម្សៅរំដេងសុទ្ធសុខភាព

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $3.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $3.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Benefits:

  • Strengthens the body's immune system
  • Anti-Bronchitis, Anti-Gastritis 
  • Discharges of flatulence, relieve bloating, abdominal pain 
  • Reduces coughs, colds, runny nose and asthma
  • Balancing function of digestive system 
  • Relieve pain throughout the body 
  • Improves reproductive health (sperm) 

Usage:

A teaspoon of Galangal powder mixed with a little honey and lemon, eaten in the morning and at night before going to bed.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ