រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

Leang Leng Enterprise

ទឹកត្រីកញ្ចាញ់ច្រាស់

ទឹកត្រីកញ្ចាញ់ច្រាស់

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $0.50 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $0.50 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

We strive to be consumer’s first choice when it comes to quality and safety sauce product.

Cambodian fish sauce, known locally as "teuk trey," is a condiment in Cambodian cuisine. It is crafted from fermented fish, typically anchovies, mixed with salt and water. The resulting liquid is aged for several months, developing a complex and rich flavor profile with a perfect balance of salty, sweet, and umami notes.

Our versatile sauce is used in marinades, dressings, and dipping sauces, enhancing the taste of various dishes, from grilled meats to fresh salads. Its deep, savory flavor and distinctive aroma make it an essential ingredient in authentic Cambodian cooking.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ