រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 1

Eco Bio Farm

ម្សៅស្លឹកគ្រៃ

ម្សៅស្លឹកគ្រៃ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $6.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $6.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង


Ingredients:

   - Lemon Grass Tea 100%
   - Bio Organic Farming
   - No Artificial Ingredients

Benefits:

   - Clean Your Body
   - Clean Your Joints
   - Reduce Stress 
   - Reduce Fat & Kilos 

How To Use:

   - Use 4 small spoons per 1 L 
     of hot water
   - Ready to drink in 10 min
   - Drink daily to loose kilos 

Storing:

   - Close the package after use
   - Keep in dry place away from 
     sunlight
   - Use within 6 months

About Us:
   - Community Business
   - Fair Trade Practices

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ