រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 1

Eco Bio Farm

ម្សៅស្លឹកគ្រៃ

ម្សៅស្លឹកគ្រៃ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $6.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $6.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Ingredients:

   - Lemon Grass Powder 100%
   - Bio Organic Farming
   - No Artificial Ingredients

Benefits:

   - Improve Digestion
   - Clean Your Body
   - Reduce Fat & Kilos 

How To Use:

   - For cooking your favorites 
   - Best For Curries, Tom Yum, 
     Soups, Grilling BBQ, Fish etc.
   - Adjust to taste when cooking

Storing:

   - Close the package after use
   - Keep in dry place away from sunlight
    - Use within 6 months

About Us:

   - Community Business
   - Fair Trade Practices

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ