រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 1

Eco Bio Farm

ម្សៅតែស្លឹកគ្រៃ

ម្សៅតែស្លឹកគ្រៃ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $6.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $6.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Ingredients:
   - Lemon Grass Tea Powder 
     (Matcha) 100%
   - Bio Organic Farming
   - No Artificial Ingredients

Benefits:
   - Improve Digestion
   - Clean Your Body
   - Reduce Fat & Kilos 

How To Use:
   - 1 Tea Spoon For making Tea,
      Latte, Shots, Shakes & Cakes
   - Adjust to taste when drinking 
     or cooking

Storing:
   - Close the package after use
   - Keep in dry place away from sunlight
    - Use within 6 months

About Us:
   - Community Business
   - Fair Trade Practices

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ