រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 1

Eco Bio Farm

ថ្នាំស្ពង់ខ្មែរធម្មជាតិ

ថ្នាំស្ពង់ខ្មែរធម្មជាតិ

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $6.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $6.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Ingredients:
   - Khmer Sauna Mix 100%
   - Bio Organic Farming
   - No Artificial Ingredients

Benefits:
   - Clean Your Skin 
   - Clean Your Lungs
   - Steam Kill Viruses
   - Look & Feel Younger
   - Tone Your Body After Pregnancy 

How To Use:
   - Boil 5L of Water With
     Handful Of Sauna Mix
   - Steam The Head Or 
     The Full Body 

Storing:
   - Close the package after use
   - Keep in dry place away from 
     sunlight
   - Use within 6 months

Storing:
   - Close the package after use
   - Keep in dry place away from 
     sunlight
   - Use within 6 months

About Us:
   - Community Business
   - Fair Trade Practices

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ