រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 1

Camb-Aha

ម្រេចសកំពត

ម្រេចសកំពត

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

White Kampot Pepper is one of the few peppers in the world to be produced from the full-grown red corns. Its subtle aroma and notes of citrus and eucalyptus seduce the great chefs and the amateurs.

Kampot White Pepper is one of the few peppers in the world to be produced from the full-grown red grains. This method of production is imposed to Kampot producers by the rules of the PGI appellation.

White Kampot Pepper is a rare, fine and delicate product.
100% White Kampot Peppercorns

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ