រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 4

MLH

ម្សៅខ្ញី

ម្សៅខ្ញី

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $7.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $7.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Benefits:

  • Blood detoxification
  • Make breathing easier 
  • Burn fat from the body 
  • Assists with weight lose, blood vessel relaxation and muscular relaxation 
  • Detoxify the stomach and stop vomiting
  • Assists in the digestion of food

Usage: 

Boil with a teaspoon of warm water, 100 ml of water, drink after breakfast and the night before bed.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ