រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 1

Tasen Peace Garden

ចេកសម្ងួត

ចេកសម្ងួត

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $2.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $2.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ចំណងជើង

Searching of a wholesome snack that provides both taste and nutrition?

Our dried bananas are the perfect choice for health-conscious individuals who want to enjoy the natural goodness of bananas without any added sugar, artificial colors, or preservatives.

We care about our planet and community Our Dried Bananas come in eco-friendly, resealable packaging, keeping them fresh and reducing waste.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ