រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 5

The Green Farmers Siem Reap

ម្សៅខ្ញី

ម្សៅខ្ញី

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $12.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $12.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Benefits:

  • Boosts the immune system
  • Maintain Blood Pressure Balance
  • Reduce the Risks of Osteoporosis 
  • Help increase libido (Increase Testosterone)
  • No Preservatives
  • Facilitate Blood Circulation
  • Inhibits the Growth of Cancer Cells 
  • Lowers Blood Sugar 

Usage:

Brew 1.3 gram of Black Ginger with 250ml of boiling water is at 90 to 95 degrees Celsius for 3 to 5 minutes. Consume once a day. 

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ