រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 2

The Green Farmers Siem Reap

ល្មមសម្ងួត

ល្មមសម្ងួត

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $4.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $4.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Benefits:

  • Helps clear toxins in the blood
  • Boosts the immune system to prevent wrinkles 
  • Helps the digestive system 
  • Help prevent heart disease 
  • No preservative

Usage:

Place a tea bag in your favorite cup or mug. Bring 250ml of boiling water is at 90 to 95 degrees  Celsius and pour over you tea bag for 3 to 5 mins. Remove the tea bag, relax and enjoy! Bael tea can be consumed after taking light food once or twice a day.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ