រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 3

Aiden's Cashews

ម្នាស់ស្រោបសូកូឡា

ម្នាស់ស្រោបសូកូឡា

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $6.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $6.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
ចំណងជើង

Ingredients:

Roasted organic cashews, coconut oil, Himalayan salt, Vanilla extract.

Usage:

In a sandwich, in a snack with fruits, with ice-cream or to make cookies you'll love its creamy texture and just eat it with a spoon. 

It's not just for kids. Everybody can enjoy. It is vegan, gluten-free, nutrition and delicious.  

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ