រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 8

Camb-Aha

Blanket

Blanket

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $35.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $35.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
ការដឹកជញ្ជូន គណនានៅពេលចេញ។
Title

Hand weaved by Cambodian women in local Cambodian villages. 

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ