រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 8

Camb-Aha

Handwoven Cotton Blanket

Handwoven Cotton Blanket

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $22.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $22.00 USD
លក់ លក់​ហើយ
Title
Our woven products are crafted by women in rural Cambodia, ensuring authenticity and traditional craftsmanship.
មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ