យើងចង់ឮពីអ្នក!

ទូរស័ព្ទ៖ +855 17 54 99

អាស័យដ្ឋាន៖

1089 Khmer Pub Street - Salakonseng Vilage
សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ១៧១២០២
សៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា

ម៉ោងប្រតិបត្តិការ៖

  • ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុក្រៈ ៨ព្រឹក ដល់ ៧ៈ៣០យប់
  • ថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ៖ 8 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច

ពេលវេលាឆ្លើយតបសម្រាប់អ៊ីមែលគឺមួយថ្ងៃធ្វើការ។

ដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលមក CAMB-AHA ជាមួយនឹងសំណួរ ឬមតិយោបល់ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ៖

info@cambaha.com